نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,398,745 84.44 4,387,434 78.82 3,862,123 79.07 3,535,952 78.17
اوراق مشارکت 65,504 3.95 642,383 11.54 737,952 15.11 721,259 15.94
سپرده بانکی 158,066 9.54 454,309 8.16 205,596 4.21 113,198 2.5
وجه نقد 788 0.05 16,569 0.3 127 0 132 0
واحد صندوق 170 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 33,228 2.01 65,515 1.18 78,938 1.62 152,992 3.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 804,940 48.59 1,986,532 35.69 1,771,502 36.27 1,636,999 36.19