نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,317,546 85.09 5,106,358 79.56 4,818,563 78.73 4,646,555 82.36
اوراق مشارکت 48,757 3.15 424,512 6.61 599,660 9.8 584,971 10.37
سپرده بانکی 149,471 9.65 817,867 12.74 658,592 10.76 304,062 5.39
وجه نقد 223 0.01 28 0 25 0 47 0
واحد صندوق 175 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 32,228 2.08 69,631 1.08 43,310 0.71 105,833 1.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 773,162 49.93 2,569,543 40.03 2,250,885 36.78 2,187,717 38.78