نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سبدگردان سهم آشنا 900 %90.00
2 کارگزاری سهم آشنا 80 %8.00
3 مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا 20 %2.00