نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 5 در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهاي صندوق سالانه حداقل 300 میلیون ریال تا سقف 500 میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس سقف مبلغ ثابت سالانه 250 میلیون ريال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0.003) خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
8 هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته
9 هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل توسط مجمع: 1- 470،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 9،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3- 2،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005 از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003 بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر
کارمزد ابطال ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : * 5% از قیمت ابطال درصورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. * 4% از قیمت ابطال درصورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. * 3% از قیمت ابطال درصورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. * 2% از قیمت ابطال درصورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. * برای واحدهای سرمایه گذاری با دوره نگهداری بیش از 60 روز نرخ جریمه ابطال صفر خواهد بود. * ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. مدیر