نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا می رساند سقف سرمایه گذاری در صندوق سهم آشنا از ٥٠،٠٠٠ واحد به ١،٠٠٠،٠٠٠ واحد افزایش یافت. و حداکثر سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق معادل ١٠٠،٠٠٠ واحد (معادل ١٠٠میلیارد ریال می باشد)

با تشکر
مدیر صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا