نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق

به اطلاع می رساند؛ از تاریخ ١٤/٠٩/١٣٩٤ جناب آقای علی اسکندری جایگزین آقای سیدعلیرضا میرعرب بایگی به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا می باشد.