نصب همراه صندوق fundMobileApp

اسامی حاضرین در جلسه مجمع تصویب صورت های مالی مورخ 1397/08/30

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا مورخ 1397/08/30 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (رییس مجمع) ، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (دبیر مجمع)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (نماینده سهامدار)،خانم فهیمه ترک بیات  (متولی)(ناظر) خانم سمیرا امیری ( نماینده سازمان)(ناظر) و خانم مژگان رستمی (حسابرس) .