نصب همراه صندوق fundMobileApp

اولین دوره تقسیم سود صندوق سهم آشنا

اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٤درتارخ ١٣٩٥/٠١/٠٧ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢٨٦،٥٢٤ ریال بوده که حداکثر ظرف مدت ٢ روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا