نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع 1399/12/27 1399/12/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/12/27 1399/12/17
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1399/10/30 1399/11/21
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1399/10/30 1399/11/12
اسامی حاضرین در مجمع 1399/10/30 1399/10/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/10/30 1399/10/16
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/05/19 1399/09/16
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/05/19 1399/09/16
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/07/12 1399/08/03
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/07/12 1399/08/03
اسامی حاضرین در مجمع 1399/07/12 1399/07/12
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/06/24 1399/07/06
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/06/24 1399/07/06
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/06/23 1399/07/06
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/06/23 1399/07/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/07/12 1399/07/02
اسامی حاضرین در مجمع 1399/06/24 1399/06/24
اسامی حاضرین در مجمع 1399/06/23 1399/06/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/06/24 1399/06/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/06/23 1399/06/15
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/04/04 1399/05/22
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/04/04 1399/05/22
اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/19 1399/05/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/05/19 1399/05/08
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1399/04/22 1399/05/05
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1399/04/22 1399/05/05
اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/22 1399/04/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/04/22 1399/04/21
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/03/17 1399/04/04
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/03/17 1399/04/04
اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/04 1399/04/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/04/04 1399/04/04
اسامی حاضرین در مجمع 1399/03/17 1399/03/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/03/17 1399/03/07
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/12/07 1399/02/29
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/12/07 1399/02/29
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/01/16 1399/01/31
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1399/01/16 1399/01/31
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1398/12/17- تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/01/11
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1398/12/17- تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/01/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/01/16 1399/01/10
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 1398/08/30 1398/11/27
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 1398/08/30 1398/11/27
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/10/10 1398/11/27
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/10/10 1398/11/27
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1398/10/10 1398/11/27
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1398/10/10 1398/11/27
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/10/08 1398/11/27
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1398/10/08 1398/11/27
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1398/10/08 1398/11/27
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/10/10 1398/10/30
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ 1398/08/22 1398/10/09
صورتجلسه تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ 1398/08/22 1398/10/09
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/08/18 1398/09/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/08/18 1398/09/12
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/06/09 1398/09/09
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/06/09 1398/09/06
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1398/08/04 1398/08/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 97/01/27 1398/02/17
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/02/05 1397/12/26
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 1397/11/16 1397/12/01
صورتجلسه تغییر در ترکیب واحدهای ممتاز 97.09.17 1397/10/04
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1397/02/05 1397/02/24
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1397/02/05 1397/02/24
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1397/02/05 1397/02/24
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1397/02/05 1397/02/24
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 1396/11/04 1397/01/18
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی مورخ 1396/11/04 1397/01/18
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز مورخ 1396/06/15 1396/08/15
تایید صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز مورخ 1396/06/15 1396/08/15
تایید صورتجلسه تغییر نام حسابرس مورخ 96.06.15 1396/08/03
تایید صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1396/07/04 1396/07/11
صورتجلسه تغییر نام حسابرس صندوق مورخ 96.06.15 1396/07/04
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار صندوق سهم آشنا مورخ 96.06.15 1396/07/04
صورتجلسه تمدید صندوق سهم آشنا 1396/02/26
بلامانع_بودن_ثبت_صورتجلسه_تمدید 1396/02/26
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس صندوق 1395/12/21
تایید صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس صندوق 1395/12/21
تاییدیه صورتجلسه صندوق سهم آشنا 1395/12/10
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395 1395/12/08
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395 1395/12/08
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس 1395/11/26
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395 1395/11/26
تاییدیه تمدید فعالیت صندوق 1395/10/18
صورتجلسه تمدید فعالیت مورخ 28/09/1395 1395/10/18
صورتجلسه حذف ضامن نقدشوندگی 1395/10/04
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق 1395/10/04
تایید صورتجلسه حذف ضامن نقدشوندگی منتهی به 07/07/1395 1395/09/30
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1395/09/30
تاید صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1395/09/30
صورتجلسه مجمع منتهی به 12/03/1395 1395/08/08
تاییدیه صورتجلسه منتهی به 12/03/1395 1395/08/08
صورتجلسه مجمع مورخ 12-03-1395 1395/05/24
صورتجلسه مجمع مورخ 17-05-1395 1395/05/24
صورتجلسه مجمع مورخ 11-11-94 تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30-08-94 1394/12/04
صورتجلسه مجمع مورخ 02-07-1393 1394/03/18
صورتجلسه مجمع مؤسس مورخ 08-08-1392 1394/03/18
صورتجلسه مجمع مورخ 01-06-1393 1394/03/18
صورتجلسه مجمع مورخ 22-02-1394 تغییرات امیدنامه 1394/03/04
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30-08-1393 مورخ 09-02-1394 1394/03/04