نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/12/۳0 1400/01/10
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) 1399/12/25
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) 1399/12/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/11/۳0 1399/12/10
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1399/11/12
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1399/11/12
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/10/۳0 1399/11/08
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده) 1399/10/15
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده) 1399/10/15
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/09/۳0 1399/10/09
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) 1399/09/25
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) 1399/09/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/08/۳0 1399/09/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/07/۳0 1399/08/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/06/۳۱ 1399/07/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/5/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰5/۳۱ 1399/06/05
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/04
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/04
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰4/۳۱ 1399/05/08
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی شده) 1399/04/23
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی شده) 1399/04/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰3/۳۱ 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰2/۳۱ 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/12/29 (اصلاحی) 1399/01/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
گزارش عملکرد منتهی به 30-11-1398 1398/12/27
صورت های مالی منتهی به 30-11-1398 1398/12/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سهم آشنا منتهی به 98.10.30 1398/11/10
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی شده) 1398/10/17
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی شده) 1398/10/17
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده) 1398/09/27
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده) 1398/09/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا دوره منتهی به 1398/06/31 1398/07/09
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/05/31 1398/06/31
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1398/05/31 1398/06/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سهم آشنا به تاریخ 1398/05/31 1398/06/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 صندوق سهم آشنا 1398/05/08
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی شده) 1398/04/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی شده) 1398/04/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/31 صندوق سهم آشنا 1398/04/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 سهم آشنا 1398/03/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 98/01/31 صندوق سهم آشنا 1398/02/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/11/30 1397/12/28
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به1397/11/30 1397/12/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/30 1397/11/06
گزارش عملکرد منتهی به 1397/08/30 (حسابرسی شده) 1397/10/19
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/08/30 1397/10/19
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/05
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-08-1397 1397/09/28
سهم آشنا صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97.08.30 1397/09/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-05-1397 1397/07/04
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31-05-1397 1397/07/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/05/31 1397/06/11
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970431 1397/05/10
صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397/02/31 1397/04/25
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397/02/31 1397/04/25
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970331 1397/04/05
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1397/02/31 1397/04/03
گزارش عملکرد منتهی به 1397/02/31 1397/04/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 970231 1397/03/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 961229 1397/01/08
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/28
گزارش افشای پرتفوی صندوق سهم آشنا منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق سهم آشنا منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق سهم آشنا منتهی به 1396/09/30 1396/10/20
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/08/30 1396/10/19
گزارش عملکرد منتهی به 13968/08/30 (حسابرسی شده) 1396/10/19
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/08/30 1396/09/29
گزارش عملکرد منتهی به 13968/08/30 1396/09/29
گزارش_عملکرد_نه_ماهه_منتهی_به_1396 1396/06/22
صورتهای_مالی_نه_ماهه_منتهی_به1396 1396/06/22
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/02/31 1396/04/19
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 96/02/31 1396/03/28
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 96/02/31 1396/03/28
صورتهای مالی منتهی به 30/11/1395 1395/12/22
گزارش عملکرد منتهی به 30/11/95 1395/12/22
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395 1395/10/20
گزارش عملکرد منتهی به 30/08/1395 1395/10/01
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 30/08/1395 1395/10/01
گزارش عملکرد منتهی به 31/05/1395 1395/06/29
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31/05/1395 1395/06/29
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395.02.31 1395/05/03
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395.02.31 1395/03/31
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/04
صورت های مالی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا منتهی به 30/11/1394 1394/12/26
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 30-11-1394 1394/12/01
صورت های مالی یک ساله منتهی به 30-08-94 حسابرسی شده 1394/10/21
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 30/08/94 1394/09/30
گزارش عملکرد منتهی به 30/08/1394 1394/09/22
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1394 حسابرسی شده 1394/07/19
صورت های مالی 3ماهه منتهی به 30 بهمن 1393 1394/06/30
صورت های مالی 9ماهه منتهی به 31 مرداد 1394 1394/06/30
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1394 1394/06/30
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-05-1394 1394/06/01
گزارش حسابرسی صورت مالی 6ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1393- 1394/03/18
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-05-1393 1394/03/18
صورت مالی 9ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1393- 1394/03/18
صورت مالی یکساله منتهی به 30-08-1393 1394/03/18
گزارش حسابرسی صورت مالی یکساله منتهی به 30-08-1393 1394/03/18
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 30-08-1393 1394/03/18
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-02-1394 1394/03/03
گزارش عملکرد منتهی به 31-02-1393 1394/02/29
صورت مالی 6ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1393- 1394/02/29