نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/22
کل خالص ارزش دارائی ها 5,318,090,555,977 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,783,352 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,783,352 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,799,459 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,910,678

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/27

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود شرفي، سجاد آسوده، زينب حاجي زاده هريس

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

enamad